Dag lievelingen,

Afgelopen maandag ben ik boodschappen gaan doen en ik moest 19,45 euro betalen aan de kassa.

Onderstaande engelen boodschap is er weer boenk op. Haha!  😀

Een fijne avond gewenst!

Liefs,

Inge xxx

Engelen boodschap 1945

Nummer 1945 is een mix van de energieën en attributen van nummer 1 en nummer 9, en de vibraties en invloeden van nummer 4 en nummer 5.

Nummer 1 brengt zijn vibraties van zoeken naar geluk, verwezenlijking en vervulling, frisse ideeën, nieuw begin en avontuur, ernaar streven om doelen en ambities te bereiken. Nummer 1 vertelt ons ook dat we onze eigen realiteit creëren met onze overtuigingen, gedachten en acties.

Nummer 9 heeft betrekking op de Universele Spirituele Wetten, een hoger perspectief, de concepten van karma en dharma, het leven leiden als een positief voorbeeld voor anderen, welwillendheid en altruïsme, het dienen van je zielenmissie en licht werken. Nummer 9 verwijst ook naar eindes en conclusies.

Nummer 4 resoneert met de attributen van hard werken en inspanning, het bouwen van solide basis, stabiliteit en bruikbaarheid, eerlijkheid en integriteit, systeem en orde, betrouwbaarheid en onze passie en drive in het leven. Nummer 4 heeft ook te maken met vastberaden werken aan het bereiken van onze doelen en ambities en brengt de energieën van de aartsengelen.

Nummer 5 moedigt ons aan trouw te blijven aan onszelf en ons leven overeenkomstig te leven, en resoneert met persoonlijke vrijheid, het maken van positieve levenskeuzen en belangrijke veranderingen, variëteit en veelzijdigheid, aanpassingsvermogen, vindingrijkheid, activiteit en vooruitgang, en levenslessen leren door ervaring.

Engelen nummer 1945 moedigt goed geplande aanpassingen en veranderingen aan om tegemoet te komen aan nieuwe kansen en / of kansen om meer persoonlijke vrijheid in je leven te brengen. Misschien heb je behoefte aan een baan, beroep of verleden tijd waarin je vaardigheden worden gebruikt en je interesses en passies worden geprepareerd. Zoek naar tekenen van de engelen die je zullen leiden en leiden naar de juiste mogelijkheden en vertrouw op je instinct bij elke beurt. Het is tijd om dingen te doen zoals jij wilt.

Engelen nummer 1945 kan suggereren dat het tijd is om een ​​situatie los te laten die nu zijn gangetje is gegaan. De engelen willen je eraan herinneren dat als een deur sluit, er een andere opengaat en de engelen je helpen om die nieuwe kansen te openen en je te helpen genezen van alle pijn, verdriet of gevoelens van verlies die gepaard kunnen gaan met de overgang die je nu bent ondergaan. Je engelen vragen dat je gefocust blijft op positieve resultaten en weet dat je geliefd en gesteund wordt – altijd.

Wanneer toevalligheden, synchroniciteiten en wonderen in je leven verschijnen, weet je dat de engelen bij je zijn.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Angel message 1945

Number 1945 is a blend of the energies and attributes of number 1 and number 9, and the vibrations and influences of number 4 and number 5.

Number 1 brings its vibrations of seeking happiness, attainment and fulfilment, fresh ideas, new beginnings and ventures, striving forward to achieve goals and aspirations. Number 1 also tells us that we create our own realities with our beliefs, thoughts and actions.

Number 9 relates to the Universal Spiritual Laws, a higher perspective, the concepts of karma and dharma, leading life as a positive example for others, benevolence and altruism, serving your soul mission and lightworking. Number 9 also denotes endings and conclusions.

Number 4 resonates with the attributes of hard work and effort, building solid foundations, stability and practicality, honesty and integrity, system and order, dependability and our passion and drive in life. Number 4 also relates to working determinedly towards achieving our goals and aspirations and brings the energies of the Archangels.

Number 5 encourages us to be true to ourselves and live our lives accordingly, and resonates with personal freedom, making positive life choices and important changes, variety and versatility, adaptability, resourcefulness, activity and progress, and learning life lessons through experience.

Angel Number 1945 encourages well planned adjustments and changes to accommodate new opportunities and/or chances to bring more personal freedom to your life. You may be craving a job, occupation or past time that utilizes your skills set and piques your interests and passions. Look for signs from the angels that will guide and lead you to the right avenues of opportunity, and trust your gut instincts at every turn. It is time to have things go your way.

Angel Number 1945 may be suggesting that it is time to let go of a situation that has now ran its course. The angels wish to remind you that as one door closes, another opens, and the angels are helping you to open those new doors of opportunity and help you heal from any pain, sorrow or feelings of loss that may accompany the transition that you are now undergoing. Your angels ask that you stay focused on positive outcomes and know that you are loved and supported – always.

When coincidences, synchronicities and miracles begin to appear in your life, you know that the angels are with you.

Bron: http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.com/2014/11/angel-number-1945.html